Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodná poznámka/predmet zmluvy

Spoločnosť FEAG GmbH, Berlín a jej prepojené spoločnosti FEAG Holding GmbH, FEAG Bremen GmbH, FEAG St. Ingbert GmbH a FEAG SLK Elektro s.r.o. ponúkajú svoje služby ako dodávatelia (Zhotoviteľ) svojim klientom (Objednávateľ) výlučne na základe nasledovných Všeobecných obchodných podmienok (VOP) a v nadväznosti na ne aj ďalších obsiahnutých ustanovení. Týmto sa odmietajú akékoľvek odchylné podmienky nákupu Objednávateľa. Dohody, najmä pokiaľ menia tieto podmienky, sa stávajú záväznými až po písomnom potvrdení zo strany Zhotoviteľa.

2. Prenos rizika, odoslanie tovaru, množstvo dodaného tovaru

2.1 Ak sa s Objednávateľom dohodlo odoslanie tovaru, riziko prechádza na Objednávateľa v okamihu odovzdania tovaru prepravcovi alebo dopravcovi, najneskôr však v okamihu, keď tovar opustí závod alebo sklad Zhotoviteľa. Ak nie je dohodnuté inak, tovar sa dodáva nezabalený a nie je chránený proti korózii. Náklady na prepravu, ako aj prípadné dohodnuté balenie sa fakturujú Objednávateľovi.
2.2 Na výklad obchodných podmienok sa vzťahujú pravidlá INCOTERMS 2020.
2.3 Dopravný prostriedok a trasu prepravy vyberá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ určí prepravcu a dopravcu. Ak nie je dohodnuté inak, tovar sa dodáva nezabalený. Náklady na prepravu a balenie hradí Objednávateľ. Zhotoviteľ je oprávnený, nie však povinný, poistiť tovar proti prepravným rizikám. Náklady na poistenie znáša Objednávateľ. Minimálna hodnota objednávky je 100,00 EUR.
2.4 Tovar oznámený ako pripravený na odoslanie sa musí okamžite odvolať. V opačnom prípade je Zhotoviteľ oprávnený uskladniť ho na náklady a riziko Objednávateľa podľa vlastného uváženia.
2.5 Zhotoviteľ je oprávnený realizovať čiastkové dodávky. Pre toto odvetvie obvyklé dodávky s menším alebo väčším množstvom ako bolo dohodnuté sú prípustné.
2.6 V prípade zmlúv s priebežnou dodávkou nám budú uvedené odvolávky a zaradenia do tried, inak je Zhotoviteľ oprávnený určiť ich podľa vlastného uváženia.

3. Prijatie ponúk, ceny, platby, dátum splatnosti, oneskorenie, množstvá, chyby

3.1 Vyhradzujeme si právo prijať ponuky (dopyty), ktoré nám boli doručené, do 4 týždňov.
3.2 Ak nie je dohodnuté inak, ceny sú uvedené  v závislosti od závodu Zhotoviteľa bez DPH podľa príslušnej zákonnej sadzby.
3.3 Platba je splatná do 10 dní odo dňa vystavenia faktúry, najneskôr však do 10 dní po vykonaní služby alebo odoslaní tovaru Zhotoviteľom. Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce prijatie peňazí Zhotoviteľom.
3.4 Ak služby, ktoré má Zhotoviteľ poskytnúť, trvajú dlhšie ako 30 kalendárnych dní, je Zhotoviteľ oprávnený vystavovať mesačné čiastkové faktúry. Čiastkové faktúry sú prípustné v každom prípade vo výške 90 % z vykonaného čiastkového plnenia a sú splatné v čistom bez zrážky do 10 dní od dátumu vystavenia faktúry. V prípade akceptovania čiastkových plnení je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať 100 % akceptovaného čiastkového plnenia. Zhotoviteľ použije zálohové platby a čiastkové platby predovšetkým na financovanie materiálov a prác začatých na základe objednávky alebo vzťahu so zákazníkom. Ako zábezpeku Zhotoviteľ postúpi Objednávateľovi rozpracované práce a zásoby, resp. právo zakladajúce budúci nárok na ne, ktoré vyplývajú zo zákazky alebo zo vzťahu s Objednávateľom, maximálne však do výšky hodnoty zálohovej platby. Objednávateľ prijme postúpenie ako zábezpeku najneskôr pri úhrade zálohových alebo čiastkových platieb. Zálohové a čiastkové platby sa započítajú voči konečnej faktúre pri konečnom zúčtovaní objednávky.
3.5 V prípade nedodržania termínov splatnosti je splatný úrok vo výške 1 % z fakturovanej sumy za každý začatý mesiac. Právo na preukázanie vyššej škody je vyhradené. Za upomienky sa platí paušálna suma 10 € za každú upomienku. V prípade nesplnenia záväzku znáša Zhotoviteľ všetky poplatky, náklady a výdavky, ktoré mu vzniknú v súvislosti s akýmkoľvek súdnym konaním proti nemu.
3.6 Objednávateľ má právo na zadržanie a právo na započítanie len vtedy, ak sú protipohľadávky nesporné alebo boli právoplatne stanovené. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávku voči Objednávateľovi na tretie osoby.
3.7 Ak Objednávateľ mešká s platbou alebo ak je pohľadávka ohrozená zhoršením platobnej schopnosti Objednávateľa, Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť pohľadávky bez ohľadu na lehotu splatnosti akýchkoľvek zmeniek alebo dohodnutých platobných podmienok. Dodávateľ je potom tiež oprávnený realizovať nevykonané dodávky len za platbu vopred alebo poskytnutie zábezpeky.
3.8 Zhotoviteľ je oprávnený započítať pohľadávky Zhotoviteľa alebo s ním prepojených spoločností v zmysle § 15 zákona o akciových spoločnostiach (AktG) proti všetkým pohľadávkam Objednávateľa alebo s ním prepojených spoločností v zmysle § 15 zákona o akciových spoločnostiach (AktG).
3.9 Kvalita a rozmery sa určujú podľa noriem DIN, resp. materiálových listov. Ak neexistujú normy DIN alebo materiálové listy, platia príslušné normy Euro, alebo ak neexistujú, platia obchodné zvyklosti. V prípade hromadne vyrábaných dielov (od 1000 kusov) sme oprávnení dodať pre toto odvetvie obvyklé dodávky s menším alebo väčším množstvom ako bolo dohodnuté až do +/- 10 %. V danom prípade sa fakturovaná suma primerane upraví.
3.10 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo korigovať ponúknuté alebo potvrdené ceny až do dodania alebo vykonania služby. Objednávateľ výslovne súhlasí s opravou, pokiaľ sa tým kompenzuje zvýšenie cien o viac ako 10 %. Objednávateľ súhlasí s opravou aj v prípade, že cena ako celok alebo v jednotlivých položkách bola zjavne omylom vypočítaná nesprávne. To platí v každom prípade, ak sa dohodnutá cena odchyľuje od obvyklej trhovej ceny o viac ako 15 %, ako aj v prípade nesprávneho uvedenia meny (napr. SFR alebo USD namiesto €). Opravu cien nemožno vykonať, ak boli v ponuke alebo v potvrdení objednávky výslovne uvedené pevné termíny, resp. pevné ceny.

4. Prevzatie

4.1 Ak sa pri zadávaní objednávky dohodne jej prevzatie Objednávateľom neskôr, uskutoční sa v sídle Zhotoviteľa bezodkladne po oznámení o pripravenosti na prevzatie. Ak Objednávateľ napriek písomnému oznámeniu o pripravenosti na prevzatie a upozorneniu na nasledujúce dôsledky do 14 dní neuskutoční prevzatie alebo kvalifikované písomné oznámenie o akýchkoľvek prekážkach v súvislosti s prevzatím, plnenie alebo práca sa považujú za prijaté.
4.2 Ak sa prevzatie neuskutoční včas alebo je neúplné bez zavinenia zo strany Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dodávku bez prevzatia alebo tovar uskladniť na náklady a riziko Objednávateľa.

5. Výhrada vlastníckeho práva

5.1 Dodaný tovar a služby zostávajú majetkom Zhotoviteľa (tovar s výhradou vlastníckeho práva) až do vyrovnania všetkých pohľadávok, najmä aj príslušných zostatkových pohľadávok, na ktoré má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi nárok v rámci obchodného vzťahu.
5.2 Obrábanie a spracovanie tovaru s výhradou vlastníckeho práva sa vykonáva pre Zhotoviteľa ako výrobcu v zmysle § 950 Nemeckého občianskeho zákonníka (BGB) bez toho, aby bola Zhotoviteľovi uložená povinnosť. Spracovaný tovar sa považuje za tovar s výhradou vlastníckeho práva v zmysle bodu 5.1. Ak tovar s výhradou vlastníckeho práva Objednávateľ spracuje, skombinuje a zmieša s iným tovarom, Zhotoviteľ má nárok na spoluvlastníctvo novej veci v pomere fakturačnej hodnoty tovaru s výhradou vlastníckeho práva k fakturačnej hodnote ostatného použitého tovaru. Ak v dôsledku kombinácie alebo zmiešania zanikne vlastnícke právo Zhotoviteľa, Objednávateľ už teraz prevedie na Zhotoviteľa vlastnícke práva, ktoré mu prislúchajú k novým zásobám alebo položkám, a to v rozsahu fakturačnej hodnoty tovaru s výhradou vlastníckeho práva a bezplatne ich pre Zhotoviteľa uschová.
5.3 Objednávateľ môže ďalej predať tovar s výhradou vlastníckeho práva len v rámci bežného obchodného styku, za svojich bežných obchodných podmienok a pokiaľ nie je v omeškaní, za predpokladu, že sa so svojím zákazníkom dohodne na výhrade vlastníckeho práva a že pohľadávky z ďalšieho predaja sa prevedú na Zhotoviteľa v súlade s bodom 5.4 a bodom 5.5. Nie je oprávnený nakladať s tovarom s výhradou vlastníckeho práva žiadnym iným spôsobom.
5.4 Za ďalší predaj sa považuje aj použitie tovaru s výhradou vlastníckeho práva na plnenie zmlúv o dielo a zmlúv o dodaní diela.
5.5 Pohľadávky Objednávateľa vyplývajúce z ďalšieho predaja tovaru s výhradou vlastníckeho práva sa už teraz postupujú Zhotoviteľovi. To platí aj pre príslušné zostatkové pohľadávky, ak je pohľadávka z ďalšieho predaja zahrnutá v bežnom účte v ich výške. Postúpené pohľadávky slúžia ako zábezpeka v rovnakom rozsahu ako tovar s výhradou vlastníckeho práva.
5.6 Ak Objednávateľ ďalej predá tovar s výhradou vlastníckeho práva spolu s iným tovarom, ktorý nedodal Zhotoviteľ, pohľadávky z ďalšieho predaja alebo príslušné zostatkové pohľadávky sa postúpia Zhotoviteľovi v pomere fakturačnej hodnoty tovaru s výhradou vlastníckeho práva k fakturačnej hodnote ostatného tovaru. V prípade ďalšieho predaja tovaru, na ktorom má Zhotoviteľ spoluvlastnícky podiel podľa bodu 5.2, sa časť pohľadávky zodpovedajúca spoluvlastníckemu podielu postúpi Zhotoviteľovi.
5.7 Objednávateľ je oprávnený vymáhať pohľadávky z ďalšieho predaja alebo zostatkové pohľadávky, pokiaľ ich Zhotoviteľ neodvolá. Objednávateľ je povinný na žiadosť Zhotoviteľa bezodkladne informovať svojich zákazníkov o postúpení pohľadávky Zhotoviteľovi, pokiaľ sa k tomu nezaviaže Zhotoviteľ sám, a odovzdať Zhotoviteľovi informácie a dokumenty potrebné na prevzatie.
5.8 Objednávateľ nie je v žiadnom prípade oprávnený postúpiť pohľadávky akýmkoľvek iným spôsobom. To sa vzťahuje aj na faktoringové transakcie. Objednávateľ nie je oprávnený tak urobiť ani na základe povolenia na inkaso. Zhotoviteľ je však pripravený v jednotlivých prípadoch súhlasiť s faktoringovými transakciami za predpokladu, že protihodnota v konečnom dôsledku pripadne Objednávateľovi a uspokojenie pohľadávok Zhotoviteľa nebude ohrozené.
5.9 V prípadoch uvedených v bode 3.7 je Zhotoviteľ oprávnený zakázať aj obrábanie a spracovanie, ako aj ďalší predaj tovaru s výhradou vlastníckeho práva. V týchto prípadoch, ako aj v prípade porušenia povinností podľa bodu 5.3 zo strany Objednávateľa, môže Zhotoviteľ požadovať aj vrátenie tovaru s výhradou vlastníckeho práva na náklady Objednávateľa s vylúčením akéhokoľvek zádržného práva. Objednávateľ týmto oprávňuje Zhotoviteľa na vstup do svojich priestorov a na prevzatie tovaru s výhradou vlastníckeho práva. Prevzatie sa nepovažuje za odstúpenie od zmluvy.
5.10 Ak hodnota existujúcich zábezpek prevyšuje zabezpečené pohľadávky v súčte o viac ako 25 %, je Zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa uvoľniť zábezpeky podľa výberu Zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o akomkoľvek zabavení alebo inom poškodení tretími stranami.

6. Záruka

6.1 V prípade kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo a zmlúv o dodaní diela Zhotoviteľ ručí za plnenie bez vecných a právnych nedostatkov.
6.2 Zhotoviteľ musí byť bezodkladne informovaný o akýchkoľvek chybách výrobkov, tovaru alebo zmluvne vyrobených dielov. Po tom, čo Objednávateľ vykonal prevzatie tovaru, sa vylučuje oznámenie chýb, ktoré bolo možné zistiť počas dohodnutého druhu prevzatia. Vo všetkých ostatných ohľadoch sa uplatňuje § 377 Nemeckého obchodného zákonníka (HGB). V prípade sériovo vyrábaných dielov nie je možné dosiahnuť úplnú bezchybnosť. Miera chybovosti 1 % sa považuje za uznanú a nepredstavuje chybu, pokiaľ nebola výslovne dohodnutá nižšia miera chybovosti v ppm. Ak miera chybovosti prekročí hranicu 1 % alebo dohodnutú hodnotu ppm, chybný výrobok Zhotoviteľ opraví alebo ho prevezme späť a nahradí bezchybným tovarom podľa rozhodnutia Zhotoviteľa. V prípade vecí, ktoré je možné zaslať Objednávateľovi bez neúmerných nákladov, sa chyba odstráni v mieste podnikania Objednávateľa alebo v poverenom závode. Zhotoviteľ riadne zabalí predmet zmluvy a dodá ho vrátane potrebného príslušenstva. V prípade neodstránenia chýb alebo nedodania náhradného tovaru, najmä po bezvýslednom uplynutí primeranej dodatočnej lehoty stanovenej Objednávateľom, môže Objednávateľ požadovať odstúpenie od zmluvy alebo zníženie ceny.
6.3 Ďalšie práva vyplývajúce z chýb, najmä zmluvné alebo mimozmluvné nároky na náhradu škody, ktorá nevznikla na samotnom tovare, sú vylúčené v rozsahu uvedenom v bode 7. To sa nevzťahuje na zodpovednosť vyplývajúcu z úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti.
6.4 Záruka Zhotoviteľa je obmedzená na dva roky od prenosu rizika pri dodaní a vykonaní alebo odovzdaní výsledku z výskumu a vývoja. To platí aj pre záručné nároky, na ktoré sa nevzťahujú zákonné záručné lehoty.
6.5 Ak Zhotoviteľ vo výnimočných prípadoch poskytne dlhšiu záručnú lehotu na jednotlivé výrobky, skupiny výrobkov alebo transakcie, zodpovednosť Zhotoviteľa sa podľa jeho rozhodnutia obmedzí na opravu alebo výmenu chybného výrobku.

7. Obmedzenie zodpovednosti

7.1 Zodpovednosť Zhotoviteľa sa riadi predovšetkým dohodami uvedenými v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. S výnimkou prípadu úmyslu a hrubej nedbanlivosti sú všetky práva, ktoré nie sú v tomto dokumente výslovne uvedené, napr. na vypovedanie zmluvy, odstúpenie od zmluvy alebo zníženie ceny, ako aj na náhradu škody akéhokoľvek druhu, bez ohľadu na právny dôvod, najmä tiež z dôvodu nemožnosti, protiprávneho konania, pozitívneho porušenia zmluvy, zodpovednosti za zavinenie pri uzatváraní zmluvy, následnej škody spôsobenej chybou, ušlého zisku, vylúčené v rozsahu povolenom zákonom. Náhrada škody za porušenie podstatnej zmluvnej povinnosti je obmedzená na predvídateľnú, bežne vznikajúcu škodu, pokiaľ nejde o úmysel alebo hrubú nedbanlivosť a pokiaľ nejde o zodpovednosť za škodu na živote či zdraví alebo z prevzatých záruk.
7.2 S výnimkou prípadu úmyslu a hrubej nedbanlivosti je zodpovednosť Zhotoviteľa obmedzená na hodnotu zákazky a obmedzená na krytie, ktoré skutočne poskytuje poistenie zodpovednosti Zhotoviteľa. Poistná suma v súčasnosti predstavuje 2 500 000 EUR pre škody na zdraví a majetku, škody na životnom prostredí a jednoduchú zodpovednosť za škodu spôsobenú výrobkom; 1 000 000 EUR pre rozšírenú zodpovednosť za škodu spôsobenú výrobkom; 50 000 EUR pre škody na majetku, činnosti a spracovaní. Tým nie je dotknutá žiadna ďalšia zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku.

8. Dodacia lehota, oneskorenie dodávky

8.1 Dohodnuté povinnosti dodávok a termíny plnenia Zhotoviteľa sú podmienené správnym a včasným doručením Zhotoviteľovi. Termíny dodania sú vo všeobecnosti nezáväzné, pokiaľ nie sú výslovne označené ako „záväzné“ alebo „pevné“.
8.2 Dohodnuté termíny dodania a plnenia platia len za predpokladu včasného objasnenia všetkých údajov Objednávateľa a včasného splnenia všetkých potrebných povinností Objednávateľa, ako je napr. poskytnutie plánov, všetkých potrebných úradných potvrdení a pod.
8.3 Ak Zhotoviteľovi bránia v plnení jeho záväzkov nepredvídateľné udalosti, ktoré nemohol odvrátiť ani pri vynaložení primeranej starostlivosti podľa okolností prípadu, napr. štrajk, výluka, vojna, zásah štátnych orgánov, občianske nepokoje, prírodné sily, havárie, iné prevádzkové poruchy a oneskorenie dodávok základných prevádzkových materiálov alebo vstupných surovín, predlžuje sa termín dodania a plnenia o dobu trvania prekážky a primeraný čas uvedenia do prevádzky. Ak sa dodanie stane nemožným alebo neúnosným z dôvodu prekážky, Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy. Objednávateľ má rovnaké právo, ak je pre neho prijatie neúnosné z dôvodu omeškania.
8.4 Ak je Zhotoviteľ v omeškaní, Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty, ktorú mu písomne určí. To isté platí, ak sa dodávka alebo služba stane pre Zhotoviteľa nemožnou z dôvodov, za ktoré zodpovedá.
8.5 Právo na odstúpenie od zmluvy, na ktoré má Objednávateľ alebo Zhotoviteľ nárok, sa v zásade vzťahuje len na tú časť zmluvy, ktorá ešte nebola splnená. V prípade, že sú už uskutočnené čiastkové dodávky pre Objednávateľa nepoužiteľné, je oprávnený odstúpiť aj od tejto čiastkovej dodávky.
8.6 Na dohodnutie zmluvnej pokuty za omeškanie dodávky je potrebný výslovný súhlas Zhotoviteľa. V každom prípade je výška takejto zmluvnej pokuty obmedzená na 0,3 % hodnoty tovaru, ktorého sa omeškanie týka, za každý dovŕšený týždeň omeškania a celkovo maximálne 5 % hodnoty tovaru, ktorého sa omeškanie týka.
8.7 Akékoľvek ďalšie práva vyplývajúce z omeškania dodávky, najmä nároky na náhradu škody, sú vylúčené v rozsahu uvedenom v bode 7.

9. Mlčanlivosť

9.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzujú počas trvania zákazky a 2 roky po jej ukončení zachovávať prísnu mlčanlivosť o informáciách a dokumentoch, ktoré si navzájom poskytnú, a prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa nesprístupnili tretím stranám. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na spoločnosti patriace do skupiny, držiteľov licencie alebo iné tretie strany, ktoré získajú prístup k informáciám podliehajúcim mlčanlivosti v akejkoľvek forme. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí bez ohľadu na to, či informácie boli alebo budú sprístupnené ústne, v dokumentoch, strojovo čitateľné alebo vo forme zariadení, vzoriek, vzorov alebo výrobkov. Zmluvné strany sa zaväzujú uložiť svojim zamestnancom a osobám, ktoré sa oboznámia s vymieňanými informáciami, rovnaké povinnosti, aké prijali v tejto zmluve. V rozsahu povolenom zákonom sa tieto povinnosti vzťahujú aj na obdobie po odchode zamestnanca zo spoločnosti.
9.2 Všetky dokumenty týkajúce sa výrobkov dodaných Zhotoviteľom, najmä výkresy, zostávajú majetkom Zhotoviteľa a môžu byť použité len na zmluvne určený účel bez osobitného súhlasu. Na požiadanie je potrebné ich vrátiť.
9.3 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť a nevyužívať informácie, ktoré si navzájom oznámili, sa neuplatňuje, ak
– boli informovanej zmluvnej strane preukázateľne známe pred oznámením alebo
– boli pred oznámením známe alebo všeobecne prístupné verejnosti, alebo
– sa stali prístupnými verejnosti po oznámení bez účasti alebo zavinenia oznámenej zmluvnej strany
a sú v ich podstate rovnocenné s informáciami, ktoré informovanej zmluvnej strane kedykoľvek sprístupnila alebo poskytla oprávnená tretia strana.

10. Iné dohody

10.1 Miestom plnenia služby je sídlo Zhotoviteľa.
10.2 V prípade neplatnosti jednotlivých ustanovení zmluvy zostávajú ostatné ustanovenia platné.
10.3 Miestom príslušnosti pre všetky právne spory, aj pre zmenkové a šekové konania, je Düsseldorf. Okrem toho je Zhotoviteľ oprávnený žalovať Objednávateľa aj na príslušných súdoch v mieste ich všeobecnej príslušnosti.
10.4 Všetky právne vzťahy medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom sa riadia výlučne právom Nemeckej spolkovej republiky, ktoré sa vzťahuje na právne vzťahy tuzemských zmluvných strán, s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z 11. apríla 1980 (CISG)

FEAG 1. Január 2021 (TP)

Kunden-Support FEAG GmbH