IMPRESSUM

FEAG Holding GmbH
Breitweidig 5
91301 Forchheim

Tel. +49 (911) 956456 – 0
[email protected]

Sídlo spoločnosti FEAG GmbH: Berlín
Registračný súd: AG Charlottenburg, HRB 160959 B
Manažment: Dr. Hermann Andreas; Tom Peiffer; Nicole Meissner

 

PRÁVNE POZNÁMKY O ZODPOVEDNOSTI/ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

Spoločnosť FEAG GmbH vynakladá maximálne úsilie na to, aby boli informácie uvedené na tejto webovej stránke správne a aktuálne. Napriek tomu nemožno úplne vylúčiť chyby a nejasnosti. Spoločnosť FEAG GmbH preto nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť a kvalitu poskytnutých informácií.

Spoločnosť FEAG GmbH neručí za žiadne materiálne alebo nemateriálne škody, ktoré sú priamo alebo nepriamo spôsobené použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií, resp. použitím nesprávnych alebo neúplných informácií, pokiaľ sa nepreukáže, že spoločnosť FEAG GmbH konala úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. To isté platí pre softvér alebo dokumenty poskytnuté na stiahnutie zadarmo.

Všetky ponuky sa môžu zmeniť a nie sú záväzné. Spoločnosť FEAG GmbH si výslovne vyhradzuje právo bez potreby osobitného oznámenia vykonávať zmeny, dopĺňať alebo vymazávať časti alebo celú ponuku na webovej stránke, a to na určitý čas alebo natrvalo.

Predpokladom zodpovednosti za „obsah tretích strán“, ktorý sa poskytuje napríklad prostredníctvom priamych alebo nepriamych odkazov (napr. tzv. „linky“) na iných poskytovateľov, je okrem iného vedomosť o nezákonnom alebo trestnom obsahu. „Obsah tretích strán“ je označený vhodným spôsobom. Spoločnosť FEAG GmbH nemá žiadny vplyv na „obsah tretích strán“ a neprijíma tento obsah za svoj vlastný. Spoločnosť FEAG GmbH nemá žiadne vedomosti o nezákonnom alebo urážlivom obsahu na prepojených stránkach poskytovateľov tretích strán. Ak by prepojené stránky poskytovateľov tretích strán napriek tomu obsahovali nezákonný alebo urážlivý obsah, spoločnosť FEAG GmbH sa od tohto obsahu výslovne dištancuje.

Spoločnosť FEAG GmbH sa usiluje dodržiavať autorské práva na grafiku, zvukové súbory, videosekvencie a texty použité vo všetkých publikáciách, používať grafiku, zvukové súbory, videosekvencie a texty, ktoré sama vytvorila, alebo používať grafiku, zvukové súbory, videosekvencie a texty bez licenčných poplatkov.

Všetky názvy značiek a ochranných známok uvedené na webovej stránke a prípadne chránené tretími stranami podliehajú bez obmedzenia ustanoveniam platného zákona o ochranných známkach a vlastníckym právam príslušných registrovaných vlastníkov. Samotná zmienka o ochrannej známke neznamená, že nie je chránená právami tretích strán!

Autorské práva na všetky zverejnené materiály vytvorené spoločnosťou FEAG GmbH zostávajú výlučne vo vlastníctve FEAG GmbH. Akékoľvek kopírovanie alebo používanie objektov, ako sú grafiky, zvukové súbory, videosekvencie a texty, v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je povolené bez súhlasu autora.

PRÁVNA ÚČINNOSŤ TOHTO VYHLÁSENIA O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI

Toto vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti je potrebné považovať za súčasť webovej stránky, z ktorej ste boli odkázaní sem. Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nie sú v súlade s platným právom, sčasti alebo v celom znení, alebo už v súčasnosti nie sú v súlade s platným právom, na obsah a platnosť ostatných častí dokumentu nemá táto skutočnosť žiaden vplyv.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Všetky ochranné známky uvedené na webovej stránke FEAG GmbH sú buď zákonom chránené ochranné známky spoločnosti FEAG GmbH, to platí najmä pre názvy výrobkov a všetky logá spoločnosti, alebo sú to ochranné známky tých zákazníkov, ktorých spoločnosť FEAG GmbH na webovej stránke uvádza ako referencie alebo ich uvádza ako novozískaných zákazníkov.

PRÁVNE POZNÁMKY K AUTORSKÝM PRÁVAM

Rozloženie domovskej stránky, použitá grafika a ďalší obsah sú chránené autorskými právami.

Kunden-Support FEAG GmbH