VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV

Váš záujem o našu spoločnosť nás veľmi teší. Ochrana údajov má pre vedenie spoločnosti FEAG GmbH mimoriadne vysokú prioritu. Používanie webových stránok spoločnosti FEAG GmbH je možné bez uvedenia akýchkoľvek osobných údajov. V prípade, že chce dotknutá osoba využívať špeciálne služby nášho podniku prostredníctvom našej webovej stránky, môže byť potrebné spracovanie osobných údajov. Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné a ak na takéto spracovanie neexistuje právny základ, spravidla získame súhlas dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov, ako je napríklad meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby, sa vždy vykonáva v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a v súlade s predpismi o ochrane údajov platnými v danej krajine, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť FEAG GmbH. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov by náš podnik rád informoval verejnosť o type, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracúvame. Okrem toho sú prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov dotknuté osoby informované o svojich právach.

Spoločnosť FEAG GmbH ako prevádzkovateľ zaviedla množstvo technických a organizačných opatrení na zabezpečenie čo najúplnejšej ochrany osobných údajov spracúvaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Internetové prenosy údajov môžu byť napriek tomu vždy vystavené bezpečnostným zraniteľnostiam, takže nie je možné zaručiť absolútnu ochranu. Z tohto dôvodu nám môže každá dotknutá osoba zaslať osobné údaje alternatívnymi spôsobmi, napríklad telefonicky.

 

1. VYMEDZENIE POJMOV

Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti FEAG GmbH vychádza z pojmov, ktoré používa európsky dozorný úradník pre ochranu údajov pri vydávaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov (DS-GVO). Naše vyhlásenie o ochrane údajov by malo byť ľahko čitateľné a zrozumiteľné pre verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme to zabezpečili, chceli by sme vopred vysvetliť používané pojmy.
V tomto vyhlásení o ochrane údajov používame okrem iného tieto pojmy:

a) Osobné údaje
Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo na základe jedného či viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

b) Dotknutá osoba
Dotknutá osoba je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ.

c) Spracovanie
Spracovanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú v súvislosti s osobnými údajmi, či už automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, usporiadanie, uchovanie, prispôsobovanie alebo úprava, vyhľadávanie, nahliadanie, používanie, poskytovanie prenosom, šírenie alebo iné sprístupňovanie, zosúlaďovanie alebo prepájanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo zničenie.

d) Obmedzenie spracovania
Obmedzenie spracovania je označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracovanie v budúcnosti.

e) Profilovanie
Profilovanie znamená akékoľvek automatizované spracúvanie osobných údajov, ktoré spočíva v použití týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie aspektov týkajúcich sa výkonu práce, ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta alebo zmeny miesta pobytu tejto fyzickej osoby.

f) Pseudonymizácia
Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, že osobné údaje už nemožno priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, a to za predpokladu, že takéto dodatočné informácie sa uchovávajú oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam, ktoré zabezpečujú, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

g) Prevádzkovateľ alebo osoba zodpovedná za spracovanie
Prevádzkovateľ alebo osoba zodpovedná za spracovanie je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov. Ak sa účely a prostriedky takéhoto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, prevádzkovateľ alebo osobitné kritériá jeho určenia môžu byť určené v práve Únie alebo v práve členského štátu.

h) Spracovateľ
Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

i) Príjemca
Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú, bez ohľadu na to, či ide o tretiu stranu alebo nie. Orgány verejnej moci, ktoré môžu získať osobné údaje v súvislosti s osobitnou vyšetrovacou úlohou podľa práva Únie alebo členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov.

j) Tretia strana
Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorá je iná ako dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby oprávnené spracúvať osobné údaje na priamu zodpovednosť prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

k) Súhlas
Súhlas je akýkoľvek prejav vôle dotknutej osoby dobrovoľne udelený pre konkrétny prípad, informovaný a jednoznačný, vo forme vyhlásenia alebo iného jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

Kunden-Support FEAG GmbH